Säännöt

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Voimaa ilosta ry. ja toimialueena koko maa.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää taide- ja esiintymistoimintaa erilaisissa sosiaali- ja terveydenhoitoalan yhteisöissä. Tutkia ja toteuttaa monipuolisia taide- ja kulttuuritoimintoja ja projekteja.

Tavoitteena on välittää kulttuuriviestiä, että erilaisissa laitoksissa ja hoitopaikoissa otettaisiin huomioon fyysisten ja psyykkisten tarpeitten lisäksi myös kulttuuriset tarpeet sekä kehitettäisiin laitosympäristöjä esteettisemmiksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Suunnittelee ja järjestää koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ja jäsenilleen koulutusmatkoja sekä välittää alaa koskevaa tietoutta yhteisöille ja yleisölle.

Toimii yhteistyössä alan kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa ja osallistuu alan kongressi- ja koulutustapahtumien toteuttamiseen.

2. Harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

3. Toimii yhteistyössä hoitolaitosten, koulutusyhteisöjen, taidelaitosten ja viranomaistahojen kanssa sekä antaa asiantuntijalausuntoja.

4. Järjestää asianomaisen luvan saatuaan voittoa tavoittelematta korkeatasoisia taide- ja virkistystilaisuuksia ja katselmuksia, joiden yhteydessä on mahdollisuus tutustua alan kotimaisiin ja kansainvälisiin virtauksiin.

5. Yhdistys voi jakaa lahjakkaille esiintyjille ja harrastajille stipendejä ja palkintoja. Perustaa rahastoja, ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenet jakautuvat kolmeen ryhmään:

1.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä taiteen alalla työskentelevä henkilö, joka omaa erityisolosuhteissa työskentelyyn tarvittavan pätevyyden tai henkilö, joka toiminnallaan ja ammattitaidollaan on osoittanut kyvykkyytensä yhdistyksen tavoitteitten toteuttamiseen.

Jäsenyysanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

2.

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, osallistua sen toimintaan ja kehittämiseen maksamalla jäsenmaksun sekä edistämällä yhdistyksen tavoitteita muulla edelliseen verrattavalla tavalla.

Jäsenyysanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

3.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus esityksestä hyväksyä yhdistyksen ansioituneita jäseniä ja henkilöitä, jotka erityisen toimeliaisuutensa vuoksi ovat vaikuttaneet alan edistämiseen.

Ehdotus kunniajäsenen nimeämiseksi on selkeästi perusteltuna jätettävä yhdistyksen hallitukselle, joka esittää kunniajäsenen valitsemista vuosikokoukselle.

YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN

Liittyessään yhdistykseen tulee varsinaisen jäsenen suorittaa liittymismaksu ja vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruuden määrää vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista eikä ole äänioikeutettu yhdistyksen kokouksissa, ellei kunniajäsen ennestään ole siihen sääntöjen mukaan oikeutettu.

Tukijäsen ei myöskään ole oikeutettu äänestämään yhdistyksen kokouksissa.

Tukijäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän tukijäsenmaksun.

YHDISTYKSEN JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

a) Yhdistyksen jäsen on oikeutettu:

1. Ottamaan osaa kaikkiin yhdistyksen kokouksiin ja vaaleihin.

2. Tekemään yhdistyksen hallitukselle esityksiä ja aloitteita.

3. Valittamaan hallituksen päätöksistä yhdistyksen kokoukselle jos katsoo kärsineensä vääryyttä.

4. Kaikissa tärkeissä jäsenen ammatillista toimintaa koskevissa asioissa kääntymään yhdistyksen hallituksen puoleen, joka harkintansa mukaan voi antaa tukea mahdollisissa kiistakysymyksissä

b) Yhdistyksen jäsen on velvollinen:

1. Noudattamaan yhdistyksen ja hallituksen päätöksiä sekä yhdistyksen antamia sääntöjä ja ohjeita.

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Varapuheenjohtajan ja sihteerin hallitus valitsee keskuudestaan. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla Suomen kansalaisia.

Hallitus on päätösvaltainen jos vähintään neljä (4) sen jäsenistä on paikalla. Tällöin vaaditaan yksimielinen päätös asioita ratkaistaessa, muulloin ratkaistaan ne yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi, mitä yhdistyslain ja näiden sääntöjen määräyksistä johtuu;

1. Huolehtia yhdistyksen toiminnasta.

2. Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, panna kokouksen päätökset täytäntöön ja valvoa että sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan.

PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

a) Vastata yhdistyksen yleisjohdosta, johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on yhdistyslain mukaan esteellinen.

b) Valvoa sääntöjen ja yhdistyksen päätösten sekä yhdistyksen hallituksen antamien ohjeiden noudattamista ja sitä, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

c) Kutsua koolle hallituksen kokoukset, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin hallituksen jäsen aiheen ilmoittaen sitä vaatii.

Tehtävät siirtyvät varapuheenjohtajalle puheenjohtajan estyneenä ollessa.

Kun puheenjohtaja eroaa, erotetaan tai kuolee, siirtyy varapuheenjohtaja hänen tilalleen seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

SIHTEERIN TEHTÄVÄT

a) Laatia yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat.

b) Laatia ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi ja toimintasuunnitelmaksi.

c) Hoitaa kirjeenvaihto ja huolehtia muista kirjallisista tehtävistä.

d) Huolehtii muista hallituksen hänen tehtäväkseen määräämistä asioista.

Ehdotus toimintakertomukseksi ja toimintasuunnitelmaksi on jätettävä hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

10§

TALOUDENHOITAJA

Hallitus valitsee taloudenhoitajan joka hoitaa yhdistyksen kirjanpidon, laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi ja pitää jäsenluetteloa sekä huolehtii muista hallituksen hänen tehtäväkseen määräämistä yhdistyksen taloutta koskevista tehtävistä.

Tilit on laadittava kalenterivuosittain ja jätettävä hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

11§

Varajäsen tulee puheenjohtajan kehotuksesta hallituksen varsinaisen jäsenen tilalle. Varajäsenet ovat oikeutettuja ottamaan osaa kokouksiin ja asioiden käsittelyyn, mutta saavat äänestää vain toimiessaan varsinaisen jäsenen sijaisena.

12§

TILIT JA TILINTARKASTUS

a) Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen hyväksyttyä kuluneen kalenterivuoden tilit- ja tilinpäätöksen, ne sekä muut tarpeelliset asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

b) Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit, omaisuus ja hallinto sekä laatia kirjallinen tilintarkastuskertomus käsittäen kannanoton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tilintarkastajien tulee luovuttaa asiakirjat tarkastettuna ja lausunnolla sekä tilintarkastuskertomuksella varustettuna viimeistään kaksi (2) viikko ennen vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle.

13§

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

a) Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen helmikuun loppua. Muita kokouksia yhdistys pitää tarpeen mukaan.

Yhdistyksen vuosikokouksen ja muut kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Hallitus on lisäksi velvollinen kutsumaan kokouksen koolle jos yhdistyksen kokous niin päättää tai, jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenestä aiheen ilmoittaen sitä vaatii.

b) Ehdotuksia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi voi tehdä jokainen jäsen yhdistyksen hallitukselle tai kokouksessa ja hallituksen on se oman lausuntonsa ohella valmisteltava seuraavaan kokoukseen. Jos asia on kiireellinen se voidaan kokouksen päätöksellä käsitellä heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää.

c) Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Kaikki päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi niissä asioissa, joista säännöt erikseen määräävät.

d) Vaalit toimitetaan äänestämällä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Ellei säännöissä ole toisin määrätty, toimitetaan äänestykset käsien nostolla ja vaadittaessa suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on varsinaisella jäsenellä ainoastaan yksi ääni.

e) Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kutsukirjeellä.

Kutsu on toimitettava jäsenten tietoon vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

f) Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen osanottajat ja kokouksen laillisuus.

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

4. Käsitellään vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä toimikaudelta.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet (4) ja varajäsenet (3).

8. Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.

9. Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelmat alkaneelle toimintavuodelle.

10. Päätetään liittymis-, jäsen- ja tukijäsenmaksujen suuruudesta.

11. Päätetään muista mahdollisesti esiin tulevista asioista.

Muissa yhdistyksen kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

14§

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

a) Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.

b) Jäsen voidaan erottaa, tai häntä huomauttaa, jos todistettavasti havaitaan, että jäsen osallistuu yhdistystä vastaan kohdistettuun toimintaan tai ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai määräyksiä.

Erottamisesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille. Harkinnan mukaan voidaan erotettu jäsen ottaa uudelleen yhdistyksen jäseneksi, jos hän jäsenyyttä anoo.

15§

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

16§

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa, jos yhdistyksen kokous niin päättää vähintään 5/6 äänen enemmistöllä, kahdessa (2) vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi jälkimmäisen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

Säännöt hyväksytty perustavassa kokouksessa Hämeenlinnassa 19.11.2001